Informace o volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 2017

21/09/2017 19:35

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území České republiky budou konat v pátek
20.10.2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8:00 do 14:00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21.10.2017, dosáhl věku 18 let.

Sídlo volebního okrsku Telefonní spojení do volebního okrsku
1. Budova Základní školy TGM, 2. května 500, 742 13 Studénka 774 719 689
2. Klubovna hasičů, Nádražní 893, 742 13 Studénka 774 719 665
3. Budova TJ – u tenisových kurtů, Sjednocení 835, 742 13 Studénka 774 719 658
4. Budova Charity, Malá strana 216, 742 13 Studénka 774 719 678
5. Budova Základní školy Sjednocení, Sjednocení 650, 742 13 Studénka 774 719 621
6. Budova na ul. Budovatelské 779, 742 13 Studénka (Dům s byty zvláštního určení, dříve „Dům s pečovatelskou službou“) 774 719 617
7. Budova Městského úřadu Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 774 719 687
8. Budova čp. 3 v Nové Horce 774 719 615

Seznamy voličů
Do seznamu voličů je možno nahlédnout v kanceláři č. 14 – přízemí budovy městského úřadu u pí Miloslavy
Maturové. Každý volič je oprávněn si za svou osobu v pracovní době městského úřadu ověřit, zda je v seznamu
voličů zapsán, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav, a to do středy 18.10.2017 do 16:00 hodin,
kdy bude seznam voličů uzavřen.

Voličské průkazy
Voličský průkaz je vhodné vyřídit zejména v případech, kdy volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude
nacházet (např. při předpokládané hospitalizaci v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, při neplánované
i plánované dovolené apod.). S voličským průkazem pak může volit v jakékoliv volební místnosti na území
České republiky, popř. ve zvláštním volebním okrsku na zastupitelském nebo konzulárním úřadě České
republiky v zahraničí.
O vydání voličského průkazu může volič požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu ode dne
vyhlášení voleb (tj. od 2. května 2017).

Žádost lze podat:
– osobně u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do
18.10.2017 do 16:00 hodin,
– zasláním písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem, doručené příslušnému obecnímu úřadu
podle místa trvalého pobytu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.10.2017,
– zasláním žádosti v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky do 13.10.2017.
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 05.10.2017, voličský průkaz voliči zašle nebo jej
předá osobně voliči, anebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu.
Bližší informace Vám sdělí pí Miloslava Maturová (tel. 556 414 356, e-mail maturova@mesto-studenka.cz).

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo
cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl
u sebe potřebný platný doklad.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu
nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj,
v němž se volební okrsek nachází.

Na základě ustanovení § 27 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Státní volební komise dne 5. května 2017
určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.
To znamená, že všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty
ze Středočeského volebního kraje. Hlasovací lístky volič obdrží až ve volební místnosti na zastupitelském nebo
konzulárním úřadě.

Umožnění volby mimo volební místnost
Volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat městský úřad (v pracovní době městského
úřadu v kanceláři č. 14 u pí Maturové – kontakt: 556 414 356, maturova@mesto-studenka.cz) a ve dnech voleb
přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu svého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Voličům budou
doručeny nejpozději do 17.10.2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro
zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem
vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Oznámení o době a místě konání voleb

Bližší podrobnosti o době konání voleb, o volebních okrscích, o jednotlivých volebních místnostech,
a o povinnosti voliče prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky naleznete v „Oznámení o době
a místě konání voleb“, které bude nejpozději od 05.10.2017 zveřejněno na úřední desce, webových stránkách
města Studénky a na veřejně přístupných místech v jednotlivých volebních okrscích.
Plakátovací plochy pro vylepování volebních materiálů

Za úplatu a po předchozí dohodě lze využít veřejné plakátovací plochy spravované společností SAK Studénka,
příspěvková organizace (tel. 556 400 789).

Další informace týkající se voleb naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

 TV ODRA MOHLO BY SE VÁM LÍBIT