VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Studénka hledá pracovníka na odbor Místního hospodářství a údržby majetku

18/04/2018 10:18

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2018 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka místního hospodářství a údržby majetku

Odbor městského úřadu: místního hospodářství a údržby majetku

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe – v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka.

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajišťování údržby po technické a organizační stránce u komunikací, chodníkových těles, mostů a lávek,
 • zodpovědnost za zákonný stav dopravního značení na místních komunikacích,
 • provádění aktualizace pasportu místních komunikací, chodníkových těles, ostatních ploch, dopravního značení,
 • zajišťování zimní údržby a očisty města,
 • evidence dešťových vpustí, aktualizace jejich pasportu včetně popisu technického stavu,
 • zajišťování údržby a oprav majetku, na kterém je vykonávána technická správa,
 • zpracovávání stanovisek k ohlášeným stavebním úpravám majetku,
 • odborný dohled nad kvalitou a rozsahem prováděných prací, kontrola využití poskytnutých prostředků na údržbu a opravy majetku,
 • příprava limitovaných příslibů, příprava ucelených částí rozpočtu města za odbor včetně kontrolní činnosti, vyhotovování dílčích evidencí, přehledů, seznamů, záznamů a protokolů,
 • příprava materiálů pro jednání orgánů města,
 • příprava podkladů pro rozpočet města v rámci své odpovědnosti,
 • příprava smluv o dílo, objednávek a limitovaných příslibů,
 • zajišťování archivace projektové dokumentace a dokumentace související s prováděním rozsáhlejších oprav (údržby),
 • správa veřejných zakázek odboru,
 • zpracování stanovisek k existenci sítí,
 • zabezpečování a vedení agendy vozového parku odboru místního hospodářství a údržby majetku, vyhodnocování spotřeby pohonných hmot, zodpovědnost za provedení stanovených prohlídek a technických kontrol vozového parku,
 • zpracovávání podkladů pro inventarizaci majetku ve správě odboru místního hospodářství a údržby majetku,
 • zajišťování spisové služby,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,   obojí technického zaměření.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vybraných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), orientace v legislativě v oblasti smluvních vztahů, své odbornosti a samosprávy a znalost dalších souvisejících předpisů, aktivní znalost práce na PC (MS Office), morální bezúhonnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, umění jednat s lidmi, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: praxe v oblasti správy majetku, praxe v oblasti veřejné správy.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem. 

Požadované doklady:

 1. přihláška k výběrovému řízení,
 2. osobní dotazník,
 3. profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
 4. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce.

  Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení, číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní údaje (e-mail, telefonní kontakt), datum a podpis.

  K přihlášce uchazeč připojí rovněž prohlášení uchazeče o pracovní místo v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů, v platném znění, souhlas    k jejich zpracování. Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.”

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 11. května 2018 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „REFERENT/REFERENTKA ODBORU MHÚM” – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 21. května 2018.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: kyjovsky@mesto-studenka.cz.

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení (přihláška k výběrovému řízení, osobní dotazník, prohlášení uchazeče o pracovní místo) jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese:

http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

 

Studénka 16. dubna 2018

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník Městského úřadu Studénka

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

 TV ODRA MOHLO BY SE VÁM LÍBIT