Vyhlášení výběrového řízení č. 2/2021

16/07/2021 10:33

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 2/2021 pro obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU
s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent místního hospodářství a údržby majetku

Odbor městského úřadu: místního hospodářství a údržby majetku

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka

Počet obsazovaných míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným
uchazečem

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída (platový tarif od 19.730 Kč do 28.920 Kč podle délky
započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dále zaměstnavatel nabízí: Informace jsou zveřejněny na webových stránkách města
Studénky na adrese: aktualne/volna-pracovni-mista-1/.

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajišťování údržby po technické a organizační stránce u komunikací, chodníkových těles, mostů a lávek v k. ú. Butovice,
 • zajišťování zimní údržby a očisty města v k. ú. Butovice,
 • zajišťování údržby a oprav majetku, na kterém je vykonávána technická správa,
 • zajišťování správy městského mobiliáře, herních prvků a kašny v majetku města v k. ú. Butovice,
 • zajišťování deratizace na území města,
 • odborný dohled nad kvalitou a rozsahem prováděných prací, kontrola využití poskytnutých prostředků na údržbu a opravy majetku,
 • příprava smluv o dílo, objednávek a limitovaných příslibů,
 • správa veřejných zakázek na vykonávaném úseku působnosti,
 • odpovědnost za zákonný stav dopravního značení na místních komunikacích v k. ú. Butovice,
 • provádění aktualizace pasportu místních komunikací, chodníkových těles, ostatních ploch, dopravního značení v k. ú. Butovice,
 • evidence dešťových vpustí, aktualizace jejich pasportu včetně popisu technického stavu v k. ú. Butovice,
 • zpracovávání stanovisek k ohlášeným stavebním úpravám majetku,
 • zpracovávání stanovisek k existenci sítí,
 • příprava podkladů pro rozpočet města v rámci své odpovědnosti,
 • příprava materiálů pro jednání orgánů města,
 • zpracovávání podkladů pro inventarizaci majetku svěřeného úseku,
 • zajišťování archivace projektové dokumentace a dokumentace související s prováděním rozsáhlejších oprav (údržby),
 • zajišťování spisové služby,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.


Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vybraných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), orientace v legislativě v oblasti smluvních vztahů, své odbornosti a samosprávy
a znalost dalších souvisejících předpisů, aktivní znalost práce na PC (MS Office), morální
bezúhonnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, umění jednat s lidmi, organizační
schopnosti, vysoké pracovní nasazení, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: praxe v oblasti správy majetku, praxe v oblasti veřejné správy.

Požadované doklady:

 1. přihláška do výběrového řízení,
 2. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.


Náležitosti přihlášky: číslo výběrového řízení, název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, doručovací adresa uchazeče (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu uchazeče), číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, nepovinné kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní kontakt (pro urychlení a zefektivnění komunikace s uchazečem), datum a podpis uchazeče.
Tiskopis přihlášky ke stažení je zveřejněn na webových stránkách města Studénky na adrese:
urad/dokumenty/personalni-pro-vyberove-rizeni/.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu
Městského úřadu Studénka do 12. srpna 2021 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu:
Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka,
v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „REFERENT/REFERENTKA ODBORU
MHÚM” – NEOTVÍRAT
, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu
nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 30. srpna 2021.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazeči v pozvánce na jím uvedené místo trvalého pobytu nebo jím uvedenou kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu.

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do patnácti
kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit
kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní údaje pro uchazeče: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: kyjovsky@mesto-studenka.cz

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

 TV ODRA MOHLO BY SE VÁM LÍBIT