VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 10/2017 na obsazení pracovního místa PRÁVNÍK.

06/10/2017 10:39

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 10/2017 na obsazení pracovního místa PRÁVNÍK s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: právník

Odbor městského úřadu: vnitřních věcí

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 11. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Možnost nadstandardního platového ohodnocení a čerpání benefitů v rámci péče o zaměstnance.

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka.

Charakteristika vykonávané práce: 

  • vykonávání komplexní právní činnosti v jednotlivých oborech státní správy a samosprávy v působnosti města,
  • provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti územního samosprávného celku,
  • vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru státní správy a samosprávy,
  • vykonávání funkce člena komise pro projednávání přestupků a zastupování předsedy komise pro projednávání přestupků v době jeho nepřítomnosti,
  • vykonávání funkce předsedy škodní komise.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu „Právo a právní věda”.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Jiné předpoklady: orientace v legislativě související s vykonávanými činnostmi (zákon o obcích, občanský zákoník, správní řád, zákon o přestupcích, zákon o úřednících územních samosprávných celků, zákoník práce a další související právní předpisy), důslednost, přesnost, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, komunikativnost, vysoké pracovní nasazení, aktivní znalost práce na PC (MS Office), Internet, ASPI, řidičské oprávnění skupiny „B‟.

Výhodou: odborná praxe v úřadu územního samosprávného celku v pracovní pozici právník (obecní, městský nebo krajský úřad).

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody.

  Požadované doklady:

  1. přihláška k výběrovému řízení,
  2. osobní dotazník,
  3. profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
  4. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce.

Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení, číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní údaje (e-mail, telefonní kontakt), datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí rovněž prohlášení uchazeče o pracovní místo v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování. Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.”

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 14. listopadu 2017 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – „PRÁVNÍK” – NEOTVÍRAT s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 22. listopadu 2017.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt pro uchazeče: Bc. Dagmar Auxtová, vedoucí odboru vnitřních věcí, telefon: 556 414 341, e-mail: auxtova@mesto-studenka.cz.

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení (přihláška k výběrovému řízení, osobní dotazník, prohlášení uchazeče o pracovní místo) jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese:

http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník Městského úřadu Studénka

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

 TV ODRA MOHLO BY SE VÁM LÍBIT